Zakręć się w M1

Zakręć się w M1Zakręć się w M1

 

Między 25 a 27 czerwca wpadnij do M1 i zgarnij kasę za zakupy!

Jak?

Aby wziąć w udział wystarczy:

- zrobić zakupy w sklepach znajdujących się M1

- pokazać paragon/y hostessie

- i odebrać kartę podarunkową do jednego z naszych sklepów!

 

Wartość kart zależna jest od kwoty wydanej na zakupy:

 

Wartość paragonu

Maksymalna liczba paragonów z punktów handlowych lub usługowych

Wartość przyznawanej 1 karty podarunkowej za Zakupy

90,00 – 169,99 PLN

1

20 PLN

170,00 – 209,99 PLN

2

40 PLN

210,00 – 349,99 PLN

2

50 PLN

350,00 -  lub więcej

2

100 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 „Zakręć się w M1 Zabrze” dalej zwany „Regulaminem”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zakręć się w M1 Zabrze” zwaną dalej „Akcją Promocyjną” jest spółka PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-916), przy ul. Muszyńskiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000501997 NIP: 521-366-79-95, REGON: 147146920 (zwana dalej „Organizatorem”), działającym na zlecenie METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zarządcy Centrum Handlowego M1 Zabrze (zwaną dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem”).

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w Centrum Handlowym M1 Zabrze (zwanym dalej „Centrum”) w dniach 25.06.2021 r. –  27.06.2021 r., w godzinach otwarcia Centrum dla klientów, tj. pt – sb / 09:00 – 21:00, nd / 10:00 – 20:00 lub do momentu rozdania wszystkich Kart podarunkowych przeznaczonych do realizacji w Centrum (zwanych dalej: „Kartami Podarunkowymi”), z zastrzeżeniem § 4.
 2. We wskazanym w pkt § 1 pkt 2 powyżej terminie można dokonać zakupów w Centrum, zgłosić paragon w Punkcie Akcji Promocyjnej zlokalizowanym na pasażu Centrum oraz w przypadku spełnienia warunków Regulaminu, przystąpić do Akcji Promocyjnej.
 3. Regulamin jest dostępny w Punkcie Akcji Promocyjnej.
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 5. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

§ 2

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji Promocyjnej jest METRO PROPERTIES  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-183) przy Al. Krakowskiej 61. Podmiotem Przetwarzającym jest Organizator. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@metro-properties.pl powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@metro-properties.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. na prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

a) przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, w tym weryfikacja uprawnienia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie – imię i nazwisko, wiek, wartość Paragonu oraz nazwa sklepu, w którym został wystawiony,

b) rozpatrzenie składanych reklamacji – dane podane w ramach prowadzonego postępowania reklamacyjnego,

c) w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i obrony przed roszczeniami.

 1. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Administrator nie będzie przesyłać danych osobowych Uczestników do jakichkolwiek krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz rozpatrzenia ew. reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania przeniesienia danych, prawo do żądania ich usunięcia lub prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika.
 5. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, będąca: (i) konsumentem, (ii) pełnoletnia, (iii) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jednocześnie spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Zleceniodawcy, ani osoby związane z Organizatorem lub Zleceniodawcą umową cywilnoprawną, a także członkowie rodzin ww. osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) oraz pracownicy Centrum, osoby świadczące usługi dla Centrum i osoby związane z Centrum umowami cywilnoprawnymi, pracownicy (jak również osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej) sklepów i punktów handlowych/usługowych na terenie Centrum.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest:
  1. Dokonanie zakupów w punkcie handlowym lub usługowym (z wyłączeniem zakupów wymienionych w § 3 pkt 4 poniżej) na terenie Centrum (dalej „Zakupy”) według poniższych progów:

 

Wartość paragonu

Maksymalna liczba paragonów z punktów handlowych lub usługowych

Wartość przyznawanej 1 karty podarunkowej za Zakupy

90,00 – 169,99 PLN

1

20 PLN

170,00 – 209,99 PLN

2

40 PLN

210,00 – 349,99 PLN

2

50 PLN

350,00 -  lub więcej

2

100 PLN

 

b. Zakupy muszą być dokonane w dniach 25-27.06.2021 r. w godzinach funkcjonowania Centrum. W Akcji Promocyjnej nie biorą udziału Zakupy udokumentowane fakturą VAT, czy innym dokumentem księgowym, jedynym dokumentem potwierdzającym dokonanie Zakupu jest oryginał paragonu fiskalnego;

c. Zgłoszenie się do Punktu Akcji Promocyjnej i okazanie paragonów fiskalnych potwierdzających dokonanie zakupów, o których mowa w powyżej, w dniach 25-27.06.2021 r. Paragony zostaną zgłoszone (zarejestrowane i ostemplowane pieczątką) poprzez zaprotokołowanie przez Hostessy stacjonujące w Punkcie Akcji Promocyjnej (dalej zwanymi łączne „Hostessami”, a osobno „Hostessą”). Paragon podlegający opieczętowaniu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej musi być oryginalny, czytelny, nie może być uszkodzony, przekreślony, zamazany.

 

 

 1. Akcją Promocyjną nie są objęte Zakupy towar lub usługa zakupiony/a w placówkach handlowych znajdujących się w Centrum, z wyłączeniem:
 1. produktów alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego,
 2. wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu  Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 3. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 poz. 499 z późn. zm.),
 4. suplementów diety w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252),
 5. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252),
 6. zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto,
 7. transakcji związanych ze skupem, wymianą, wyceną metali i kamieni szlachetnych
 8. kart/doładowań typu pre-paid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez  Centrum oraz Placówki handlowe na terenie Centrum,
 9. transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki, dokonanych w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki)
 10. ubezpieczenia,

Jeżeli na Paragonie widnieje zakup powyższych produktów/usług, Hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty Zakupu znajdującej się na Paragonie.

 1. Paragony zgłoszone w Akcji Promocyjnej nie mogą być zgłoszone więcej niż jeden raz.
 2. Zakupy zrobione w Centrum przez Uczestnika Akcji Promocyjnej spełniającego warunki Regulaminu, zgodnie z tabelą progów (§ 3 pkt 3a Regulaminu) w czasie trwania Akcji Promocyjnej uprawniają do odbioru 1 sztuki Karty Podarunkowej o wartości zgodnej z tabelą z § 3 pkt 3 a powyżej.  Jednakże Organizator uprawniony jest do wydania w miejsce jednej Karty Podarunkowej o danej wartości odpowiedniej liczby innych Kart Podarunkowych, których łączna wartość stanowi równowartość takiej jednej Karty Podarunkowej, a w przypadku braku wystarczającej ilości Kart Podarunkowych o niższych wartościach, Organizator wyda Uczestnikowi Karty Podarunkowe o niższych wartościach których suma będzie najbliższa, ale niższa niż wartość Karty Podarunkowej do której przyznania pierwotnie uprawniony był Uczestnik.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko 1 raz dziennie.
 4. Uczestnik może odebrać jednorazowo maksymalnie dwie Nagrody, na które składać się będzie odpowiednia ilość Kart Podarunkowych, zakładając przy tym, że ich równowartość będzie zgodna z przyjętymi w tabeli progów (§ 3 pkt 3a Regulaminu) wartościami.
 5. Uczestnicy Akcji Promocyjnej przebywając w strefie Punktu Akcji Promocyjnej jak również w jego otoczeniu zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, zachowania odpowiedniego dystansu społecznego (2m) oraz dezynfekcji rąk przed przekazaniem Hostessie Paragonów do opieczętowania. Przy stole Hostess w Punkcie Akcji Promocyjnej może przebywać tylko jeden Uczestnik.

§ 4

NAGRODY I ICH ODBIÓR

 1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są Karty Podarunkowe do realizacji w Centrum w wybranych sklepach/punktach handlowych/punktach usługowych. Łączna liczba Kart Podarunkowych jest ograniczona i wynosi 544 sztuk według następującego podziału:
  1. 102 sztuk – o nominale 20,00 zł
  2. 136 sztuk – o nominale 40,00 zł
  3. 238 sztuk – o nominale 50,00 zł
  4.  68 sztuk – o nominale 100,00 zł
 2. Dziennie w Punkcie Akcji Promocyjnej jest do rozdania sztuk Kart Podarunkowych według następującego podziału:
  1. PT - SB / 36 sztuk, ND / 30 sztuk – o nominale 20,00 zł / 3 sztuk na każdą godzinę akcji,
  2. PT - SB / 48 sztuk, ND / 40 sztuk – o nominale 40,00 zł / 4 sztuk na każdą godzinę akcji
  3.  PT - SB / 84 sztuk, ND / 70 sztuk – o nominale 50,00 zł / 7 sztuk na każdą godzinę akcji
  4. PT - SB / 24 sztuk, ND / 20 sztuk – o nominale 100,00 zł / 2 sztuki na każdą godzinę akcji
 3. Spełniający warunki regulaminu Uczestnicy Akcji Promocyjnej otrzymują po uprzednim dokonaniu w czasie trwania Akcji Promocyjnej Zakupów za kwotę wskazaną w tabeli progów (§ 3 pkt 3a Regulaminu), udokumentowanych na odpowiedniej liczbie Paragonów przekazanych Hostessie do opieczętowania w Punkcie Akcji Promocyjnej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Data ważności Kart Podarunkowych może być różna i zależy od wystawcy danej Karty Podarunkowej. Karty Podarunkowe można realizować w terminie podanym bezpośrednio na Karcie Podarunkowej.
 4. Liczba wszystkich Kart Podarunkowych i Kart Podarunkowych o danej wartości w jednym dniu trwania Akcji jest ograniczona zgodnie z § 3 pkt 2 powyżej. W przypadku wyczerpania liczby Kart Podarunkowych danej wartości lub wszystkich Kart Podarunkowych w danym dniu Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do otrzymania Karty Podarunkowej za zakupy w danym dniu, z zastrzeżeniem § 3 pkt 6.
 5. Hostessy będą wydawać Karty Podarunkowe w dniach 25-26.06.2021 r. w godzinach 09:00 – 21:00 i 27.06.2021 r. w godzinach 10:00 – 20:00. O uzyskaniu prawa do odbioru Kart Podarunkowych decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W Akcji Promocyjnej obowiązuje limit godzinowy, który zakłada wydawanie 16 Kart Podarunkowych na godzinę. Karty podarunkowe, które nie zostały wydane w danej godzinie, automatycznie przechodzą na kolejną godzinę.
 7. W przypadku, gdy pierwszego dnia trwania Akcji Promocyjnej nie zostaną rozdane wszystkie przewidziane na ten dzień Karty Podarunkowe, Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia ich do puli Kart Podarunkowych przeznaczonych do wydania w kolejnym dniu trwania Akcji Promocyjnej.
 8. W przypadku gdy do zakończenia Akcji Promocyjnej nie zostaną wydane wszystkie Karty Podarunkowe, pozostają one do wyłącznej dyspozycji Zleceniodawcy.
 9. Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 10. W przypadku, w którym uczestnik wyda w danym punkcie handlowym/usługowym kwotę mniejszą niż wartość Karty Podarunkowej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do pobrania reszty wynikającej z różnicy.
 11. W przypadku, w którym uczestnik wyda w danym punkcie handlowym/usługowym kwotę większą niż wartość Karty Podarunkowej, Uczestnik dopłaca pozostałą kwotę z własnych środków.
 12.  Wielokrotność żadnej z kwot widniejącej w tabeli progów zakupowych (§ 3 pkt 3a Regulaminu) nie upoważnia Uczestnika do odbioru więcej niż jednej Karty Podarunkowej.
 13. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 14. Uczestnik, który dokona zwrotu towarów, na podstawie ostemplowanego Paragonu, zobowiązany jest do zwrotu nagrody. Zachowanie nagrody możliwe jest jedynie w przypadku wymiany towaru na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy. Uczestnicy za zakupiony towar/towary za który odebrali Kartę Podarunkową nie mogą skorzystać z przyznanego im przez sprzedawcę ewentualnego prawa do zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi, inaczej niż w drodze reklamacji.

 

§ 5

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LISTA NAGRODZONYCH OSÓB

Zgłoszenia Uczestników będą weryfikowane przez Hostessę, która oceniać będzie spełnienie przez Uczestnika Akcji Promocyjnej warunków podmiotowych i przedmiotowych określonych w niniejszym Regulaminie, uprawniających Uczestnika Akcji Promocyjnej do otrzymania Karty Podarunkowej, zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

 

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 11.07.2021 r. na adres siedziby Organizatora adres e- mail Organizatora, tj. biuro@dnagroup.pl (decyduje data wpływu reklamacji na powyższy adres).
 2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 2 osób: jednego z przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Zleceniodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać takie dane takie jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail (w zależności od formy złożonej reklamacji) oraz dokładny opis zdarzenia skutkującego złożeniem reklamacji wraz z przedstawieniem żądania zgłaszającego reklamację.
 4. Zawiadomienie dla reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego pisemnej reklamacji zostanie wysłane na podany adres korespondencyjny lub adres e-mail adresata nie później niż do dnia 25.07.2021 r.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i zgodę na warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Ewentualne zmiany do regulaminu zostaną opublikowane nie później niż w dacie ich wprowadzenia.

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 21:00
Niedz: 10:00 - 20:00

Auchan

Pon - Pt: 06:00 -22:00
Sob: 06:00 -22:00
Niedz: 08:00 -21:00
* 31 października centrum nieczynne
Najbliższa niedziela handlowa: 12 grudnia