Warsztatowo

WarsztatowoWarsztatowo

Warsztatowo jest nowym miejscem w Centrum Handlowym M1 Zabrze, w którym oferujemy bezpłatne kursy, szkolenia i spotkania.

Zapraszamy na zajęcia w najbliższą sobotę!

10.00 Warsztaty decoupage

11.00 Warsztaty szycia na maszynie

13:00 Warsztaty majsterkowania "Rodzic i Dziecko"

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt.

https://www.facebook.com/M1Warsztatowo-492920811242757

tel: 780 120 233 (pon-pt: 09:00-17:00)
email: m1warsztatowo@gmail.com

Podczas zapisów kierujemy się kolejnością zgłoszeń!

 

REGULAMIN PROJEKTU „WARSZTATOWO”

w Centrum Handlowym M1 Zabrze

dalej: „Regulamin”

 

Definicje:

 

 1. Warsztatowo – nazwa lokalu, składającego się z sal warsztatowych zlokalizowanych w Centrum Handlowym M1 Zabrze, położonego przy ul. Szkubacza 1 w Zabrzu.
 2. Personel – obsługa prowadząca warsztaty w Warsztatowie zapewniona przez podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, tj. Panią Ewą Szafran-Kozińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pixelmakers Ewa Szafran-Kozińska, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wiślana 27/3, 44-119 Gliwice, NIP: 631-110-33-72.
 3. Organizator – METRO PROPERTIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, 01-459 Warszawa KRS: 0000030425.
 4. Uczestnik warsztatów – uczestnikiem warsztatów może być każda osoba fizyczna , która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16-go roku życia mogą wziąć udział w Warsztatach tylko za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych po uprzednim dokonaniu zgłoszenia zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 1. Zasady Ogólne

 

 1. Założeniem projektu „Warsztatowo” jest bezpłatne uczestnictwo w organizowanych przez METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warsztatów odbywających się w specjalnie do tego przygotowanych salach na terenie Centrum M1 mieszczącego się w Zabrzu przy ul. Szkubacza 1, tj. w „Warsztatowie”. Organizator zapewnia materiały zgodnie z tematem warsztatów, chyba że co innego wynika z informacji dot. danych zajęć warsztatowych, przygotowaną salę warsztatową oraz merytoryczną opiekę Personelu.
 2. W celu wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych należy dokonać zgłoszenia, podając imię i nazwisko oraz datę i godzinę zajęcia którego zgłoszenie dotyczy. Zgłoszenia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres: m1warsztatowo@gmail.com lub od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 780-120-233. W celu wzięcia udziału w zajęciach niezbędne jest uprzednie zapoznanie się  oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Warsztatowo czynne będzie według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Organizatora https://zakupywm1.pl/m1-zabrze/aktualnosci/warsztatowo/4971 oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook .
 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych, samo wysłanie zgłoszenia nie zapewnia miejsca w wybranej grupie warsztatowej. O pierwszeństwie decyduje data zgłoszenia. Każdorazowo w przypadku opublikowania informacji o warsztatach, Organizator podaje maksymalną liczbę uczestników danych zajęć warsztatowych. Osoby dopisane po zapełnieniu danej grupy warsztatowej zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.
 5. Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w harmonogramie warsztatów, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez wysłanie przez Organizatora informacji na podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu dane kontaktowe.

 

 1. W święta i niedziele ustawowo wolne od handlu Warsztatowo jest nieczynne.
 2. Na terenie Warsztatowa obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków.
 3. Wszelkie urządzenia i narzędzia  znajdujące się na terenie Warsztatowa, powinny być wykorzystywane przez Uczestników warsztatów zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, urazy powstałe w wyniku korzystania z urządzeń i narzędzi wykorzystywanych  w Warsztatowie. Uczestnik warsztatów obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Personelu lub Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez Uczestników warsztatów w Warsztatowie.
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań (niewykonania poleceń Personelu lub Organizatora), w trakcie trwania warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
 7. W przypadku doznania przez Uczestnika warsztatów urazu fizycznego na terenie Warsztatowa, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić personelowi.
 8. Każdy z Uczestników warsztatów przed przystąpieniem do zajęć zostanie zapoznany przez personel z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Warsztatowa.
 9. Wykonane przez Uczestnika warsztatów przedmioty w trakcie organizowanych warsztatów  stają się  jego własnością.
 10. Organizator  może zażądać opuszczenia Warsztatowa lub wykluczyć Uczestnika warsztatów z udziału w zajęciach jeżeli zachowanie Uczestnika warsztatów lub innej osoby znajdującej się w Warsztatowie, zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób uciążliwe lub niestosowne, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób.
 11. Organizator ma prawo nie wpuścić do Warsztatowa osób spóźniających się na dane zajęcia.

 

 1. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu (imię i nazwisko oraz w zależności od sposobu zgłoszenia – danych kontaktowych) podanych dobrowolnie przez uczestnika warsztatów jest Organizator. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@metro-properties.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do świadczenia usługi przez Organizatora (art. 6 ust. lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”) oraz prawnie uzasadniony interes Organizatora jakim jest organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w Warsztatowie (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu zostaną usunięte po upływie 30 dni od zakończenia cyklu warsztatów w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem zajęć warsztatowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeżeli, Organizator poweźmie wiadomość, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe (tj. będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora), dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, czy prawomocnego zakończenia postępowania w ramach którego dane osobowe będą przetwarzane.
 4.  Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane osobowe są wykorzystywane w zakresie świadczonej usługi przez Organizatora. Dane zostaną udostępnione podmiotowi prowadzącemu warsztaty i jego Personelowi. Dane osobowe mogą zostać udostępnione lekarzowi, czy ratownikowi jeżeli dojdzie do wypadku na terenie Warsztatowa, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 6. Organizator gwarantuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby której dotyczą, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem  lub żądania ograniczenia przetwarzania, a także zapewnia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czy żądania  ich przeniesienia.
 7. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia naruszenia danych przez Organizatora, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany Regulaminu w formie pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Centrum handlowe M1

Pon - Pt: 09:00 - 21:00
Sob: 09:00 - 21:00
Niedz: 10:00 - 20:00

Auchan

Pon - Pt: 08:00 -22:00
Sob: 08:00 -22:00
Niedz: 09:00 -21:00
* 1 marca centrum nieczynne
Najbliższa niedziela handlowa: 5 kwietnia